Regulamin Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  1. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego działającą na podstawie uchwały Senatu z dnia 21 października 2004 roku

2. Słuchaczem może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju intelektualnego własnej osoby.

3. Kandydat na słuchacza GUTW zobowiązany jest do: pobrania i wypełnienia zgłoszenia dokonania opłat za zajęcia.

4. Każda osoba wstępująca w poczet słuchaczy GUTW zobligowana jest również do dokonania opłaty semestralnej w wysokości 55 zł za semestr dla kontynuujących Słuchaczy i 65 zł  dla nowych Słuchaczy. Osoba, która miała semestr przerwy jest traktowana jak Nowy Słuchacz.

5. W ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia semestru, słuchacz może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat z wyłączeniem wpisowego. W późniejszym terminie zwrotu kosztów nie przewiduje się!

6. Słuchacz może wybrać dowolną ilość przedmiotów, w których pragnie uczestniczyć.

7. Warunkiem uczęszczania na zajęcia z oferty dodatkowej jest posiadanie indeksu słuchacza GUTW.

8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć z oferty dodatkowej GUTW jest powstanie grup liczących minimum 15 osób.

W związku z decyzją Zarządu UTW Pruszcz Gdański zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

9. Słuchacz GUTW otrzymuje indeks oraz dyplom GUTW, które mają charakter symboliczny.

10. Po zakończeniu semestru, słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu.

11. Rok akademicki kończy się oficjalnym rozdaniem dyplomów.