Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim
Rozdział I.
Postanowienia Ogólne
§ 1.
1. Fundacja przyjęła nazwę „Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów wskazanych w akcie notarialnym, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku dnia 16 października 1990 roku, repertorium A/b nr121984/1990 prowadzonym przez Notariusza Hannę Król.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
3. Fundacja może należeć do organizacji międzynarodowych.
4. Fundacja może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowy Oddział Fundacji może posiadać osobowość prawną.

§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest Pruszcz Gdański.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.
5. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.

Rozdział II.
Cele, zasady i zakres działalności Fundacji
§ 4.
Cele określone w art. 4 ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.kwietnia 2003 r. są jednocześnie zakresem działalności Fundacji.

§ 5.
Cele działalności Fundacji
Cele Fundacji obejmują zadania w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalności charytatywna.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
8. Działalności na rzecz seniorów.
9. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
11. Krajoznawstwa oraz wypoczynku osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
12. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
14. Turystyka krajowa i zagraniczna.
15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
16. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
17. Promocji i organizacji wolontariatu.
18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
20. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
21. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc materialną i niematerialną,
2. poszukiwanie środków finansowych na wyznaczone cele, pisanie projektów,
3. poszukiwanie środków z budżetu rządowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
4. pomoc w regionach dotkniętych bezrobociem,
5. prowadzenie badań i analiz dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej,
6. dostosowywanie zasobów wiedzy mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy,
7. poradnictwo grupowe (zawodowe, prawne, psychologiczne), niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej,
8. organizowanie obozów, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
9. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
10. organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych,
11. prowadzenie warsztatów, wykładów, zajęć edukacyjnych, terapii zajęciowej
i innych placówek pomocy i rehabilitacji,
12. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,
13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

§ 7.
Fundacja prowadzi działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji

§ 8.
Organami Fundacji są Rada Nadzorcza i Zarząd Fundacji.
§ 9.
1. Radę Nadzorczą w składzie od 3 do 5 osób powołują Fundatorzy lub ich przedstawiciele.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 10.
Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.
§ 11.
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§12.
Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 13.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
§ 14.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków Rady.

§ 15.
Do Rady Nadzorczej należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
§ 16.
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród osób działających społecznie na rzecz Fundacji,
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Skarbnik, Członek (Członkowie) Zarządu,
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
§ 17.
1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych kompetencjami Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, zarządza majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Zarząd tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składają łącznie dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach niemajątkowych może składać jedna osoba: Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Do Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Nadzorczej Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji
§ 18.
Radzie Nadzorczej, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 19.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 20.
Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.
§ 21.
1. Źródłami powstawania majątku Fundacji są w szczególności:
a. spadki, darowizny,
b. dochody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
c. dotacje,
d. subwencje,
e. zbiórki publiczne, aukcje, loteria,
f. z podatku przekazanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
g. z orzekanych przez sądy świadczeń pieniężnych na rzecz Fundacji (nawiązki).

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zabrania się:
a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz praz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d. Zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 22.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 23.
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 24.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 26.
Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.